sorumluluk


İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bir iş yerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Dairesi Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Dairesi'ne tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,Sosyal Sigortalar Dairesi'nin sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,Sosyal Sigortalar Dairesi'nin açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.


Dikkat Edilecek Hususlar;

İşveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların işyerine getirilip götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazalar, İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları, Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerinin poliçe kapsamında olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Doktor Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Sigortalının poliçede belirtilen tıp doktoru sıfatıyla vermekte olduğu mesleki hizmetler dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına ve bu taleplere ilişkin yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı Sigortalıya, poliçede belirtilen teminat limitine kadar poliçe şartları çerçevesinde teminat sağlıyor. Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalı tıp doktoru sıfatıyla mesleki hizmet verirken; sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir.

3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Üçüncü şahısların sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.

Sigortalının riziko adreslerindeki faaliyetleri nedeniyle, 3.şahıslarda meydana gelen maddi ve bedeni zararlar ve 3.şahısların fiziksel olarak maruz kalacakları yaralanmalar veya mülklerine gelen dolaylı zararlar sonucu ortaya çıkacak masraflara karşı, sigortalı işletmeyi korur. Buna ilave olarak zarar uğrayan tarafın davası ile ilgili doğabilecek yasal işlem ve savunma masraflarını karşılamaktadır.

Sorumluluk poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlandırılır. Limitler işletmenin yapısı ve faaliyet konusuna bağlı olarak taşıdığı risk unsurları göz önüne alınarak belirlenir. Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

Asansör Kazaları Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör kazalarına karşı ne yapabilirsiniz?

İş yerinde, apartmanlarda veya hastanelerde bulunan asansörlerde meydana gelecek kazaların sonuçlarını teminat altına alabilirsiniz.

Kimler yaptırmalı?

Asansörlü bir binanın yöneticileri binada bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar için Asansör Sorumluluk Sigortası yaptırabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

“Asansör Sorumluluk Sigortası” oteller, iş hanları, apartmanlar ve hastaneler gibi yerlerde bulunan asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı, bu yerlerin sahipleri ve yöneticilerine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Bu poliçe asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararları yasal sorumluluk çevresinde poliçe limitlerine kadar karşılar.


İşveren Sorumluluk Sigortası ile, iş kazaları sonucu işverene düşen hukuki sorumluluğa karşı güvence alırsınız.

Doktor Sorumluluk Sigortası, ortaya çıkabilecek ağır maddi tazminatlar sonucu maddi varlıklarınızdaki erimeye en uygun çözümdür.

Asansör Sorumluluk Sigortası ile, 3. şahısların hem bedenlerine hem de mallarına gelebilecek zararlara karşı teminat almış olursunuz.