ik
Near East Sigorta'da

 • Büyük bir grubun parçası olduğumuzu bilir ve buna göre hareket ederiz,
 • Takım çalışmasına inanırız,
 • Yaptığımız her işte sorumluluk duygusu ile hareket ederiz,
 • Kendimizi ve ekip arkadaşlarımızı geliştirmeyi hedefleriz,
 • Müşterilerimize önem verir ve duyarlı davranırız,
 • Farklılıkları bir fırsat olarak görür, uyum sağlarız,
 • Çözüm yönetimi yapar, sonuç odaklı hareket ederiz.

Near East Sigorta İşe Alım Süreçleri

İşe alım süreci, ilgili departmanlardan gelen talepler doğrultusunda, aranan özelliklerin belirlenmesi ile birlikte açılan iş ilanlarına gelen başvuruların toplanmasıyla başlar.

Öncelikle İnsan Kaynakları ve ilgili departman yöneticisinin kontrolünden geçen başvurulardan, aranan görev tanımı ve niteliklere uygun bulunanlar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından görüşmeye davet edilir.

İnsan Kaynakları ve departman yöneticisi ile yapılan görüşmelerin ardından uygun bulunan adaylarla üst yönetim mülakatı organize edilir, üst yönetim mülakatında uygun bulunan adaylarla işe alım detayları görüşülmek üzere insan kaynakları departmanı tarafından teklif görüşmesi yapılır.


Near East Sigorta Eğitim ve Gelişim

Elementer sigortacılıkta sektöre yeni bir soluk getiren Near East Sigorta, hızla gelişen ve önemli büyüme potansiyeline sahip olan bir pazarda lider olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmada İnsan Kaynağının öneminin farkında olarak çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmak amacı ile mesleki, teknik ve kişisel gelişime yönelik sınıf eğitimleri verilmektedir.


Near East Sigorta Ücret Politikası ve Yan Haklar

Şirketimizde performansa ve niteliklere dayalı adil bir ücretlendirme sistemi mevcuttur.

Near East Sigorta, Near East grubumuzun bir parçası olduğundan;

Tüm çalışanlarımıza ;

  • Özel Sağlık Sigortası yan hak olarak verilmektedir.

Ayrıca çalışanlarımız ve yakınları;

  • Grubumuz Hastanelerinden
  • Yakın Doğu Eğitim Kurumlarından (İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite lisans) indirimli olarak yararlanmaktadırlar.

Near East Sigorta Performans Değerlendirme

Çalışanlarımızın performanslarını değerlendirmek, eğitim gerekliliklerini ve gelişim alanlarını belirlemek, iş süreçlerinde yetkinliklerini görmek amacıyla yılda bir performans değerlendirme görüşmeleri yapılır.


Near East Sigorta Şirket Profili

 
 
 

Açık Pozisyonlar

KONUMU - Satış yetkilisine bağlı ve sorumludur.

ANA GÖREVİ - Şirket usul ve mevzuatı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çalışma esasları çerçevesinde birim yetkisindeki satış faaliyetlerini, belirlenen süreçlere uygun şekilde yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Göreviyle ilgili tüm iç (çalışma esasları, yönetmelikler, genelgeler, duyurular vb.) ve dış mevzuatı takip eder, çalışmalarını bu mevzuat doğrultusunda yapar.
 • Acenteleri ve müşterileri ziyaret ederek, Şirketimizin çalışma ilkeleri, misyonu, vizyonu ve stratejileri doğrultusunda acenteleri ve müşterileri etkin şekilde izler. Ziyaretlerde belirlenen ihtiyaçlar için gerekli aksiyonları alır ve bu konudaki gelişmelerden acenteyi haberdar eder.
 • Acentelere sigortacılık ve satış / pazarlama, yeni ürün ve uygulamalar, yeni ürün satışı, çapraz satış ve kampanyalar konusunda her türlü bilgi desteğini Sağlar, acentelerin sağlıklı bir şekilde üretim yapabilmeleri hususunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Acenteleri gerekli konularda uyarır, yönlendirir ve motive eder.
 • Acente hedeflerine ilişkin takip ve kontrol çalışmalarını yürütür. Acentelerin durumunu sürekli takip ederek üretim düşüklüğü, portföyün zarar etmesi, tahsilat oranının düşüklüğü, sigorta mevzuatına aykırı işlem yapma gibi durumlarda acenteleri uyarır.
 • Acentenin teminatının artırılması, üretime kapatılması, feshedilmesi gibi önlem alınması gereken durumları yöneticilerine iletir.
 • Özellikli ve büyük işlerde acente/banka ve brokerlere yetkisi dahilinde teklif ve fiyat verir. Uygun görülen poliçe, ek ve yenileme taleplerini, soru formu veya gerekli tüm bilgilerle (müşteri numarası, müşteri iletişim bilgileri, kimlik bilgisi, teminata ilişkin bilgiler vb.) birlikte üretim birimine aktarıp takibini yapar.
 • Acente, banka, brokerler ve müşterilerin hasar ve muhasebe vb. konularındaki sorunlarının çözümlenmesi için gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapar, sorun çözümleninceye kadar takibini yapar.
 • Eğitim ihtiyacı olan acentelerin gerekli eğitimleri almaları için yöneticilerine bilgi vererek, eğitim verir.
 • Özellikli ve büyük rizikolarda riziko teftişi yapar, gerekirse deneyimli eksperden yardım almak için yöneticilerinden onay alır.
 • Ön ekspertiz ve kıymet takdiri gereken işlerde; sistem girişlerini yapar, ön ekspertiz raporlarını ilgililere iletir ve raporları arşivler.
 • Diğer şirketlerin ürün ve uygulamalarına ilişkin edindiği bilgileri yöneticileri ile paylaşır.
 • Acentelerin poliçe düzenleme yetki limitlerinde artış isteklerini yöneticilerine aktarır.
 • Birimi tarafından verilen hedefler doğrultusunda, acentelerin satış faaliyetlerini takip ve kontrol eder, gerekli yönlendirme ve teşvikleri yapar. Acentelerle yaşanan sıra dışı durum ve sorunların çözümünü sağlar, gerektiğinde yöneticilerine durumu aktarır.
 • Acentelik taleplerini değerlendirir, edindiği bilgi ve görüşlerini yöneticilerine sunar. Acentelik koşulları hakkında bilgi verir ve sorumluluk alanı içinde gerekli görülen ilçelerde acente ağının geliştirilmesi için girişimlerde bulunur.
 • Kuruluşuna karar verilen acenteler için, gerekli kuruluş çalışmaları yürütür.
 • Acente model değişikliği, bölge değişikliği, durum değişikliği ve fesih durumlarında gerekli çalışmaları yöneticilerinin onayı ile yapar.
 • Acentelerin donanım desteği taleplerini alıp, yöneticilerince uygun bulunan talepleri değerlendirilmek üzere gerekçeleri ile birlikte muhasebe birimine iletir.
 • Acentelerin tabela taleplerini değerlendirir, yöneticilerince tabela yaptırılmasına karar verilmesi halinde, muhasebe biriminin bilgisi dahilinde yaptırılarak acenteye gönderilmesini sağlar.
 • Talep edilmesi halinde müşterileri, uygun acente, anlaşmalı servisler vb.ye yönlendirir.
 • Müşteri ve acentelere ürün özellikleri, kampanyalar, şirket uygulamaları, şirket web sitesinin ve mobil uygulamanın kullanımı, telefon, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden verilen hizmetler, prim, tahsilat, hasar gibi konularda bilgi verir.
 • Karşılaşılan ve birimine iletilen program hatalarını inceleyerek gerekli düzeltme ve değişiklik talepleri için sistem girişini yapar.
 • Birimin kullanımındaki programlarda revizyon ve geliştirme çalışmalarına yönelik analiz, tasarım ve kullanıcı testlerini yapar.
 • Yöneticilerinin onayıyla şirket web sitesi ve mobil uygulamadaki biriminin sorumluluğundaki alanlar ile ilgili kısımları günceller.
 • Şirket içi ve dışı denetçilere görevlerinin gerektirdiği bilgileri yöneticisinin bilgisi dâhilinde verir ve gerekli desteği sağlar. Denetim raporlarında eleştirilen hususların düzeltilmesi için kendisine verilen talimatlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.
 • Görev alanına giren konularda şirket içi veya dışında yapılan toplantı, konferans, seminer vb.’ye katılır.
 • Birimin sorumluluğundaki konular ile ilgili görsel ve yazılı basın aracılığıyla Şirketimize gelen sorulara karşılık verilebilecek cevapları hazırlayıp yöneticilerine sunar.
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi Merkezi, Sigorta Yöneticisi, mahkemeler vb. kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlayıp, yöneticilerinin onayına sunar.
 • Birime iletilen ve sorumluluk alanına giren müşteri şikâyetlerini inceler, şikayetlere ilişkin cevapları hazırlar, şikayetlerin tekrarlanmaması için önlemler geliştirir ve bu önlemleri yöneticilerine sunar.
 • Bağlı bulunduğu birimin çalışmaları kapsamında hizmet alınan firmalar ile ilişkileri yürütür. Bu firmaların performansını takip eder, gözlem, memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri yöneticisi ile paylaşır.
 • Yöneticilerinin kendisinden istediği raporları hazırlar.
 • Birim faaliyetleri ile ilgili olarak yöneticilerinin kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirir.