sss


Kasko Sigorta poliçesi, sigortalının kendi aracında oluşan hasarı karşılamaktadır, karşı tarafa verilen zararları karşılamaz.

Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanamamaktadır. Trafik Sigorta poliçesinde sigortalı aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlar karşılanır.

Asistans teminatı müşterilerin talebi üzerine ve primi ödenmek kaydıyla poliçedeki teminatlar arasına ilave edilmektedir. Poliçenizin Teminatlar ve Primler bölümünde ‘’Asistans’’ ifadesi yer alıyorsa, ilgili teminat var demektir. Yani tüm şirketlerin kasko poliçelerinde bu teminat olmayabilir, sigortalının talebine göre değişmektedir.

Kasko poliçeleri kasko genel şartları uyarınca düzenlenmektedir. Bu genel şartlara göre kasko teminatında verilmesi zorunlu teminatlar, isteğe bağlı olarak eklenebilecek teminatlar, bir de verilmesi mümkün olmayan teminatlar vardır. Ayrıca poliçeye özel şartlar ve muafiyetler de konularak çok farklı kasko poliçeleri düzenlenebilir. Kısaca temelde aynı teminatları verseler de her şirketin düzenlediği poliçelerde teminatlar, özel şart ve uygulamalar ile muafiyetler bakımından çok büyük farklılıklar olabilmektedir.

Sigortacılıkta Full Kasko denildiğinde tam kasko ifadesi kast edilmekte ise de sigortalılar nezdinde full kasko ifadesi sigortalı araç hangi sebeple, hangi koşullarla bir zarara uğramış olursa olsun, tüm zararın eksiksiz şekilde karşılanacağı bir sigorta şeklinde algılanmaktadır. Oysa kasko poliçesi de diğer sigorta türleri gibi sadece poliçe üzerinde yazılı olan teminatlar kapsamında oluşan hasarları, yine poliçede yazılı koşullar çerçevesinde tazmin eden bir sigorta türüdür. Dolayısıyla müşterilerin nezdinde yanlış bir algılamaya neden olduğundan full kasko ifadesinin kullanılması uygun olmamaktadır.

Acentelerimizden, Near East Bank şubelerinden veya şirket merkezimizden sigorta teklifi alabilir, poliçenizi düzenletebilirsiniz.

Kasko sigortası zorunlu bir sigorta türü değildir. Bununla birlikte, kasko sigortası sigortalının kendi aracına çarpma, çarpışma, yanma vb ani ve harici etkiler sonucunda oluşan zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü olup özellikle yüksek tutarlı hasarlarda sigortalının finansal açıdan ciddi zararlar görmesini engeller. Buna ek olarak kaza dışındaki bazı durumlarda da yardım hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, acil yardım hizmeti sağlanması gibi bir takım faydalar sunar. Bu açıdan her araç sahibinin kasko sigortası yaptırmasında büyük fayda vardır.

Kasko poliçesinde aracın kaza yapmadan önceki piyasa rayiç bedeli ödenmektedir. Her halukarda poliçede yazılan bedelden fazlası ödenmez.

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı , ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında olan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Kasko poliçesi kapsamında hasar ödenmesi durumunda miktara bakılmaksızın hasarsızlık kaybolur. Fakat kazada karşı taraf kusurlu ve %100 rücu imkanı varsa indirim hakkı kaybolmaz. Mini onarım teminatında olan hasarlarda dosya açılmadığından hasarsızlık kaybolmamaktadır.

Kemirgen hayvanların vereceği zararları (şirketimiz dahil) bazı şirketler kasko teminatına dahil ederek ödemektedirler.

Bu tür hasarlar zamana bağlı ve beklenen hasarlar olduğundan teminat haricidir.

Mekanik arızalar teminat kapsamı dışındadır.

Kasko Sigortası, sigortalı aracın kendisine gelebilecek zararlar için teminat sağlayan bir sigorta türü iken Trafik Sigortası sigortalı aracın kusurlu olarak 3.şahısların beden veya mallarına verebileceği zararlara teminat sağlar. Kasko sigortası isteğe bağlı olarak, trafik sigortası ise kanunen zorunlu olarak yaptırılması gereken poliçelerdir.

Menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur.

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasar teminata dahildir.

Standart lastik, jant ve teyp otomatik olarak teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen spoilerler, özel lastikler/jantlar, ses sistemleri vb. poliçede yazılmaları kaydıyla ve ek prim ödenerek teminata dahil edilebilir.

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılayan zorunlu bir sigorta ürünüdür. Maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde de ödeme yapar.

Trafik sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bunun için Kasko Sigortası yaptırmanız gerekir.

Evet, dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır.

Trafik poliçesinde limitler yasa gereği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu alt limitlerdir. Daha yüksek bir limit istenmesi halinde bu limitlerin ek prim alınarak artırılabilmesi mümkündür.

Bu sigorta sadece KKTC sınırları içinde geçerlidir.

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında belirlenen limitler dahilinde karşılanır.

Bu poliçe ani ve harici bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalabileceği hasarları kapsamaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası vefat (kazaen ölüm), yaralanma, daimi sakatlık ve ek teminat olarak isteğe bağlı tedavi masrafları ile gündelik tazminatı kapsar.

Bu sigorta teminatı KKTC sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu binanızın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle ikametgah değiştirmek zorunda kalırsanız yapacağınız masraflar poliçede yer alan limit ve sürelerle teminata dahildir.

Poliçe teminatları arasında Dahili Su teminatı yer alıyorsa, tesisattan kaynaklı su hasarları, muslukların açık unutulması sonucu oluşabilecek su hasarları teminat altındadır.

İsteğe bağlı olan Cam Kırılması teminatı poliçede alınmış ise konutun dış kapı ve pencere camları ile iç mekanda bulunan kapı, vitrin vb. camlar ve aynalar her türlü kazaen kırılmaya karşı teminat altındadır.

Poliçede yangın mali mesuliyet teminatı yer alıyorsa komşuya verilen zararlar teminat limitleri kapsamında karşılanır.

Sanat eserleri, antika eşyalar, ziynet ve kürk gibi her tür eşyanız sigorta bedeli poliçe üzerinde kıymetli eşya olarak belirtilip, listelenmesi koşuluyla teminat altında olacaktır.

Yangın sigortalarında primler sigorta şirketlerince serbest piyasa şartları çerçevesinde serbestçe belirlenir. İşyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde primler sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına, verilen teminatların kapsamına, işyerinin faaliyet konusuna, bina yapı tarzına, işyerinin koruma önlemlerine bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçede yazılan sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır.

Yangın sigortasında ek sözleşme ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları nedeniyle meydana gelen zararlar gibi çok sayıda ek teminat da poliçe kapsamına alınabilir.

Yalnızca hırsızlık teminatı alınması mümkün olmayıp, yangın, mühendislik gibi mal sigortalarına ek olarak alınabilen bir sigorta teminatıdır.

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için elektronik cihaz sigortası, makineler için yangın ve makine kırılması sigortasının yaptırılması gerekmektedir.

Sigorta tazminatının hesabında 3 yöntem vardır; Poliçede sigorta tazminatının hesabına ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa, sigortalı kıymetlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değeri esas alınır. Ancak sigorta ettiren ve sigortacı poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edilmesi hususunda anlaşabilir. Bu durumda poliçenin ikame bedeli (yeni değer) üzerinden tanzim edildiği poliçede açıkça belirtilir. Rayiç bedel esasına göre tanzim edilen poliçelerde; teminat kapsamına dâhil edilmiş olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde eskime, aşınma, yıpranma (kullanma payı) ve başka sebeplerden ileri gelen kıymet eksilmeleri düşülür ve varsa yenilerinin belirgin randıman ve nitelik farkları da ödenecek tazminattan indirilir. Yeni değer (nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç masrafları dâhil olmak üzere yenisinin ikame bedeli) esasına göre tanzim edilen poliçelerde, teminat kapsamına dahil edilmiş olan kıymetlerin tazminat ödemelerinde; – Poliçede eskime, aşınma, yıpranma (kullanma) payı için belirtilmiş olan azami oranın veya yaşın aşılmaması kaydıyla, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte sigorta konusu kıymetin yeniden yapım veya alım maliyetine göre bulunan ikame bedeli esas alınır. Ancak sigortacının eksik sigorta, sovtaj ve belirgin teknoloji farkından kaynaklanan tenzilat hakları saklıdır. – Eskime, aşınma ve yıpranma (kullanma) payı için poliçede belirtilmiş olan azami oranının veya yaşın aşılmış olması halinde, tazmin kıymetinde rayiç bedel esası dikkate alınır. Üçüncü bir yöntem ise mutabakatlı değer esasıdır. Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz edilemez. Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir yıllık sigorta süresi için geçerli olup, bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen tarafa aittir. Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz.

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur.

Malın cinsi, ambalaj, taşıma şekli, sefer güzergahı, taşıma aracı ve teminatın kapsamı, fiyatlandırmada rol oynayan etkenlerdir.

Tüm deniz riskleri çatışma(çarpışma), yangın, korsanlık, hırsızlık, fırtına gibi Enstitü Yat Klozunda belirtilen riskler, ilgili kloz ve tekne sigortası genel şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Teknenin yaşı, modeli, yapım tarzı, sürati, bağlama yeri kullanım amacı gibi teknik detayların değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir.

Teminat ve primin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek hızlı teknelerde seyir riskleri yüksek olduğundan bazı teminat kısıtlamalarına tabidirler.

Tekneyi oluşturan gövde, makina ve teçhizatlar poliçe kapsamındadır.

Tekneniz ile istemeden neden olduğunuz maddi ve bedeni zararlar Enstitü Yat Klozu çerçevesinde, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminat altına alınabilmektedir.

Bayrak değişimleri mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir.

Tekne sigortalarında makine arızaları teminata dahil değildir. Talep üzerine, ek teminat olarak eklenebilir.

Poliçede yazılı “seyrüsefer sahasında” belirtilen seyir limitleri dahilinde teminat altındadır.

Enkaz kaldırma masrafları 3.şahıs mali mesuliyet teminatı altında poliçede yazılı limitler çerçevesinde karşılamaktadır.

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. İthalat veya ihracata konusu emteanın sigortasında, satış sözleşmesinde taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslararası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne klozları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Kasko primini sigortalının yaşı, aracın rayiç değeri, istenen ek teminatlar, aracın kullanım tarzı, muafiyetler gibi özellikler belirlemektedir. Primi etkileyen en önemli özelliklerden birisi de sigortalının hasar geçmişi olup, hasarsız bir geçmişe sahip sigortalıların primi, böyle olmayanlara göre çok daha uygun çıkabilmektedir. Yani ne kadar az hasar yaparsanız, o kadar az sigorta primi ödersiniz.