Anasayfa Yardım Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı, alıcısı veya taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes bu sigortayı yaptırabilir. Emtea (yük) sigorta poliçesinde sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatma imkanı vardır.

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat türü vardır.

Geniş Teminat: Bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır.
İstisnalar
Kasti Hareket: Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziya, hasar veya masraf
Olağan Hasarlar: Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması
Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri : Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu ziya, hasar veya masraf
Gizli Kusur: Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu ziya, hasar veya masraf
Gecikme: Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan ziya, hasar veya masraf
Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe: Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan ziya, hasar veya masraf
Kasti Zarar: Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme
Savaş Silahından Doğan Zararlar: Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan ziya, hasar veya masraf
Savaş ve grev : Savaş ve grev durumu

Dar Teminat: Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek ziya ve hasarı karşılar.

Tam Ziya Teminatı:Tam Ziya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen ziyaını temin eder.

Malın cinsi, malın değeri, ambalaj, taşıma biçimi, sefer sahası, taşıma aracı, aktarma sayısı ve teminatın kapsamı fiyatın belirlenmesinde rol oynayan etkenlerdir.

Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşımacılık yapan nakliyatçı firmaların, taşıdıkları malın sahibine karşı büyük sorumlulukları vardır. Taşıma konusu malların, taşıyıcının sorumluluğundayken herhangi bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya ziyaa uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının sorumluluğu, bir limit dahilinde bu sigorta ile teminat altına alınır.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmakta olup, birincisi CMR denilen “karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de yurtiçi taşıyıcı mali mesuliyet sigortasıdır.

Üretim yapan firmalar, uluslararası firmalar, dış ticaret firmaları, yurtiçi nakliyat yapan firmalar, lojistik şirketleri, bitmiş ürün satan firmalar

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. İhracat veya ithalata konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin sefer esnasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tüm dünyada genel kabul görmüş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne klozları nakliyat sigorta poliçesinde özel şart olarak kullanılmaktadır.